Szakmai ismeretek

A vizsga követelményei

A felvételi vizsgaelem során meg kell győződni a felvételiző szövegértéséről, beszédkészségéről, kapcsolatteremtő képességéről, kommunikációjáról, szakmai elhivatottságáról.

A vizsga időtartama 20 perc.

Sikertelen a vizsga, ha:

  • bámely téel tekintetéen a vizsgáótáéozatlansáot ául el,
  • kommunikáió kéesséei, kapcsolatteremtőkéesséei a vizsgabiztosi feladatkö elláááa alkalmatlannátenné.

A vizsga ismeretanyaga

  • A kölekedé biztonsááak fokozááó, a kölekedéi kultúa nöelééő, a kölekedéi szabáyok é a helyes kölekedéi magatartáformá megismerééő a jelöt átal alkotott ké, véeméy megismerée,
  • a jáműezetőkézében előít neveléi é oktatái céok, mószerek ismerete, helyes ételmezée, étérend, motiváió

Szóeli téelek kédéei:

1. Ételmezze a KRESZ-ben meghatáozott bizalmi elvet!

2. Fejtse ki a zavará é az akadáyozá fogalmá!

3. A zavará, az akadáyozá, vagy a veszéyezteté tiltáa jelent szigorúb tilalmat? Indokolja váaszá!

4. Ismertesse a megálá é a váakozá fogalmá!

5. Melyek azok a szabáysétéek, amelyeknek hatááa leggyakrabban köetkezik be köúi baleset?

6. Ismertesse a fétáolsá é a köetéi táolsá kööti küöbséet!

7. Ismertesse a páhuzamos kölekedére alkalmas ú isméveit é a páhuzamos kölekedé szabáyait!

8. Mit ét zéótolerancia alatt? Milyen éveket tudna felhozni mellette, egy ellenzőéel tötéőbeszégetében?

9. Milyen speciáis ismeretek szüséesek a kerépáosok kölekedééel kapcsolatban?

10. Milyen speciáis ismeretek szüséesek a motorkerépáosok kölekedééel kapcsolatban?

11. Melyek a leggyakoribb okai a súyos, vagy haláos kimenetelűbaleseteknek? Milyen lehetőéek vannak ezek csökentéée?

12. Mi a küöbsé az ittas vezeté é a káíózeres befolyáoltsá alatti vezeté kööt?

13. Hogyan csökenthetőa káíózeres befolyáoltsá alatti vezetéek száa?

14. Fejtse ki az eco-driving léyegé!

15. Ismertesse néáy gondolatban az EU köúi kölekedébiztonsái cékitűéeit!

16. Ismertesse az aktí é a passzí biztonsái berendezéek köti küöbséeket!

17. Mit étük a „ételen kölekedéi partner” meghatáozá alatt?

18. Mit tart a hazai köúi jelzérendszer gyenge pontjainak? Mikét lehetne javíani ezeken?

19. Ismertesse a hazai géjáműezetőkézé helyzeté!