?A? kategóriás járműkezelés

A vizsga követelményei

A járműkezelési felvételi vizsga célja annak megállapítása, hogy a jelölt rendelkezik-e a motorkerékpár biztonságos közlekedéséhez szükséges ellenőrzési ismeretekkel, továbbá a motorkerékpár technikai kezelésében és a manőverezési feladatok végrehajtásában rendelkezik-e a vizsgabiztostól elvárható magas szintű készséggel.

A felvételizőnek a közúti közlekedés szabályaiban előírt elindulás előtti ellenőrzéseket végre kell tudni hajtania a motorkerékpáron, annak szerkezeti felépítését a feladatok megoldásához szükséges mértékig ismernie kell. A felvételizőnek a motorkerékpárral való elindulás előtt fel kell ismernie a közlekedésbiztonsággal összefüggő meghibásodásokat. A vizsgázónak rendelkeznie kell magas szintű jármű feletti uralommal, és sikeresen végre kell hajtania az „A” kategóriás járművezető-képzés tantervi és vizsgakövetelményeiben meghatározott technikai kezelési és manőverezési feladatokat (M2-M4) a vizsgapályán.

Sikeres vizsgához a felvételizőnek a biztonsági ellenőrzési, a technikai kezelési és manőverezési feladatokat a rendelkezésre álló időn belül úgy kell végrehajtani, hogy közben sikertelenséget okozó hibát nem követett el.

A vizsga időtartama: 15 perc a feladatok végrehajtására biztosított idő.

Sikertelen a vizsga és „Nem felelt meg” minősítést kell adni a vizsgázónak, ha

a) a biztonsági ellenőrzési feladatok vonatkozásában:

 • a feladatok elvézééez nem rendelkezik kellőismerettel é játasságal
 • a feladatokat nem hajtja vére
 • figyelmetlensébő vagy hozzánem étébő kát okozna
 • balesetveszéyes helyzetet teremt
 • megszegi a munkavéelmi rendelkezéeket

b) a technikai kezeléi feladatok vonatkozááan:

 • bámelyik technikai kezeléi é manőerezéi feladat vérehajtáakor sikertelenséet okozóhibá köetett el
 • a meghatáozott időalatt a feladatokat kételen vérehajtani, fügetlenü attó, hogy a má teljesíett feladatok vérehajtáakor sikertelenséet okozóhibá nem köetett el

A vizsga ismeretanyaga

Biztonsái ellenőzéi feladatok

A jáműezeléi felvéeli vizsga sorá a vizsgáóak el kell véeznie a jogszabáyban köelezőn előít, a jáműö vérehajtandóellenőzéeket, elindulá előti teendőet.

Technikai kezeléi é manőerezéi feladatok

Megegyezik az „” kategóiá jáműezetőkézőtanfolyamok „áműezeléi vizsga” cíűvizsgatágyáak ismeretanyagáal, az alábi kiegézíésel:

Sikertelenséet okozóhibá vé a vizsgáóabban az esetben is, ha:

 • ha sebesséi fokozatba kapcsolt motort akar beindíani,
 • ha technikai kezeléi hiba vagy elzát benzincsap miatt a feladat vérehajtáa köben a motor leál,
 • ha iráyjelzét vagy köütekintét elmulaszt.

A vizsgáztatás személyi feltételei

A vizsgatágyat olyan szeméy vizsgátathatja, aki rendelkezik köúi jáműezető alapszakos vizsgabiztosi oklevélel, felsőokúvézettségel é a fenti kategóiáa évéyes vezető engedélyel, illetve szerepel a köúi kölekedéi szakemberek vizsgabiztosi néjegyzééen.

A vizsgáztatás tárgyi feltételei

Ötöé a jáműezelé vizsgá:

 • bukóisak,
 • szemüeg (a bukóisak kialakíááó fügőn),
 • protektoros hosszúadrá (nadrába vagy nadrára illeszthetőtédprotektorral),
 • protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthetőköyö- é gerincprotektorral),
 • protektoros kesztyű
 • magas száúzát cipővagy csizma.

Évéyes forgalmi engedélyel é évéyes felelősébiztosíásal rendelkezőkékerekűmotorkerépá, amely az alábi jellemzőkel rendelkezik:

 • legaláb 595 cm3-t hengerűtartalom,
 • legaláb 40 kW teljesíméy.

A kölekedéi hatóá átal előetesen kijelöt vizsgapáya, amely az alábi jellemzőkel rendelkezik:

 • a vizsgafeladatok vérehajtááoz szüsées méetű szilád burkolatú forgalom elő elzát terüet,
 • vizsgabiztosi szoba,
 • váóelyisé a felvéeliző rézée,
 • fűé, viláíá, WC, kémosái lehetőé,
 • a feladatok vérehajtááoz szüsées műnyag kúok.