?B? kategóriás járművezetés

A vizsga követelményei

A forgalmi vezetés vizsga célja annak megállapítása, hogy a felvételiző rendelkezik-e a személygépkocsi biztonságos közlekedéséhez szükséges ellenőrzési ismeretekkel, továbbá a vizsgabiztostól elvárható magas szintű készséggel.

A közlekedési előélete során eljutott-e a személygépkocsi technikai kezelésében és a manőverezési feladatok végrehajtásában a példamutató, biztonságos és környezetkímélő közlekedéshez szükséges kiemelkedően magas készség szintjére.

Gyakorlottsága, helyzetfelismerése, közlekedési látása, manőverezési képessége megfelel-e a közúti forgalomban történő, oktatóhoz és leendő vizsgabiztoshoz méltó példamutató, biztonságos és környezetkímélő közlekedés követelményeinek.

A vizsgabiztos a forgalmi vizsgán a különböző forgalmi helyzetekben a felvételiző jármű feletti uralmát, járművezetői teljesítményét azon a szinten értékeli, ami a járművezető vizsgabiztos jelölttől a saját és a közlekedés többi résztvevőjének biztonsága érdekében maximálisan elvárható.

A forgalmi vezetés vizsga időtartama 30 perc.

A forgalmi vezetés vizsga során a felvételizőnek a Minősítő lapon előzetesen kijelölt vizsgaútvonalon elindulva a vizsgabiztos tájékoztatása, útirány meghatározása alapján a forgalmi szabályok betartása mellett önállóan kell a közúti forgalomban járművet vezetnie 30 percen keresztül, melynek során a teljes vizsgaidő alatt a „B” kategóriás járművezető-képzés tantervi és vizsgakövetelményeiben meghatározott 9 manőverezési feladat (M1-M9) közül a vizsgabiztos által a Minősítő lapon előzetesen kijelölt 4 feladatot sikeresen végre kell hajtania:

 • egyet az előemenetben tötéőa 90ºos parkolái manőerek feladatai köü (M1-M2),
 • egyet az háramenetben tötéőa 90ºos parkolái manőerek feladatai köü (M3-M4),
 • egyet a páhuzamos parkolái manőerek feladatai köü (M5-M6),
 • egyet a megfordulái manőerek feladatai köü (M7-M9).

A vizsgabiztos a vizsgáóteljesíméyéek étéeléé é minőíéé a Minőíőlapon vézi. A vizsgabiztos hibavonallal jelöi az azonnali sikertelenséet nem okozóhibáan vérehajtott manőereket. A vizsgabiztos a vizsga eredméyekét „egfelelt” vagy „em felelt meg” minőíét ad.

Sikertelen a forgalmi vizsga, ha

a) a vizsgáóaz alábi hibá valamelyiké elköeti:

 • kölekedéi szabáyt sét,
 • a KRESZ szerinti ellenőzét nem kées elvéezni,
 • veszéyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz,
 • a meghatáozott feladatot máodik javíá utá sem kées a megfelelőmóon vére-hajtani,
 • az üemi fé hatáossááak ellenőzéé elmulasztja,
 • az iráyjelzét vagy a köütekintét elmulasztja,
 • a tervezett haladái irányal ellentées iráyba a jáműel töb, mint 50 cm-t elgurul,
 • balesetveszéyes manőere miatt a vizsgabiztosnak be kell avatkoznia,
 • figyelmé a technikai kezelé elvonja a forgalomtó,
 • a sebessévátáok köben elrátja a kormáyt, vagy haladái iráyáó hagyja elténi a jáműet (nem kées megtartani),
 • nem kées felvenni a forgalom ritmusá, akadáyozza a forgalmat, vagy a vizsga időartama alatt túnyomóézt indokolatlanul lassan halad,
 • rendszeresen kis köetéi táolsáot tartva, zavarja az előte haladó,
 • sebessée megtéesztőaz elsőbséadá tekintetéen,
 • egyenrangúúkeresztezőébe úy hajt be, hogy elsőbséadái köelezettsééek nem tudna eleget tenni (fékézenlé hiáya),
 • durva féezésel ál meg az útesten áhaladógyalogosok előt,
 • gyorshajtát, vagy relatí gyorshajtát köet el,
 • nem kées folyamatosan kormáyozva iráyíani a jáműet,
 • elveszti a jáműfeletti uralmá,
 • a jáműel felhajt a jádáa (jádaszegéyre, úpadkáa, aká má egy kerékel is),
 • nem biztonsáosan kanyarodik, indokolatlanul benyomja a tengelykapcsolópedát,
 • indokolatlanul vagy szabáytalanul igéybe veszi a menetiráy szerinti bal oldalt,
 • a besorolát, sávátoztatát szabáytalanul, figyelmetlenü hajtja vére,
 • az úkeresztezőében nem köeti a forgalmi sájá,
 • elsőbséadái köelezettsééek nem tesz eleget,
 • a kölekedéi helyzetet nem ismeri fel,
 • nem a köúi jelzéeknek megfelelőn kölekedik,
 • nem megfelelőn reagá a gyalogosok viselkedéée,
 • a forgalmi helyzetekrő nem táéozóik, figyelmetlen,
 • rendszeresen akadáyozza a forgalmat,
 • megtéesztőiráyjelzét ad,
 • a megküöbötetőjelzét hasznáójáműet nem veszi ézre, vagy arra nem megfelelőn reagá,
 • rendszeresen hirtelen, blokkolva féez (a lassulát nem ézéeli), kételen egyenletes lassíára,
 • a fé- é tengelykapcsolópedát töbszö nem a megfelelősorrendben műöteti,
 • váakozá céjáó tötéőmegálákor a rözíőfékel nem rözíi a jáműet,

b) az a) pontban nem emlíett egyé hibáó – amelyeket a vizsgabiztos egyenkét hibavonallal jelö – öné töbet köet el.

A vizsga ismeretanyaga

Megegyezik a „” kategóiá jáműezetőkézőtanfolyamok „orgalmi vezeté” cíűvizsgatágyáak ismeretanyagáal.

A vizsga sorá teljesíendőmanőerezéi feladatok alatt nem hasznáhatóa háramenetet, vagy a háraláá előegíéé szolgáó a jáműe beéíett rendszer. A vizsgafeladatok az ilyen rendszerek kikapcsoláa mellett véezhetők el.