?CE? kombinált kategóriás járművezetés

A vizsga követelményei

A forgalmi vezetés felvételi vizsga célja annak megállapítása, hogy a felvételiző rendelkezik-e a járműszerelvény biztonságos közlekedéséhez szükséges ellenőrzési ismeretekkel.

A járműszerelvény technikai kezeléséhez és a manőverezési feladatok végrehajtásához, a biztonságos és környezetkímélő közlekedéshez szükséges készség magas szintjén van-e a felvételiző.

Gyakorlottsága, helyzetfelismerése, közlekedési látása, manőverezési képessége megfelel-e a közúti forgalomban történő példamutató, oktatóhoz és leendő vizsgabiztoshoz méltó, biztonságos és környezetkímélő közlekedés követelményeinek.

A vizsgabiztos a forgalmi felvételi vizsgán a különböző forgalmi helyzetekben a felvételiző járműszerelvény feletti uralmát, járművezetői teljesítményét azon a szinten értékeli, ami a járművezető vizsgabiztos jelölttől a saját és a közlekedés többi résztvevőjének biztonsága érdekében elvárható.

Elindulás előtt a vizsgázó a KRESZ szerinti kötelező ellenőrzést végezze el, ezt követően a biztonsági övet csatolja be. A járdaszegély (úttest széle) mellől, vagy forgalmi ok miatti megállás után határozottan, biztosan, egyenletesen, a kezelő-berendezéseket, szükség esetén a világítást, a jelzéseket használva, körültekintően induljon el. Indulás előtt a külső visszapillantó tükörből vagy más módon győződjön meg a járműszerelvény mögötti és melletti forgalomról. Mindig a vizsgabiztos által megjelölt irányba haladjon. Iránymutatás hiányában kövesse az út vonalvezetését, illetve tegyen eleget a közúti jelzések kötelezéseinek.

A forgalmi vezetés vizsga időtartama 30 perc.

A forgalmi vezetés vizsga során a vizsgázónak

 • a vizsga elejé el kell véeznie a jogszabáyban köelezőn előít, a jáműzerelvéyen vérehajtandóellenőzéeket, napi elsőelindulá előti teendőet (Elindulá előti teendő),
 • a vizsgabiztos átal a Minőíőlapon előetesen kijelöt vizsgaúvonalon elindulva a vizsgabiztos táéoztatáa, úiráy meghatáozá alapjá a forgalmi szabáyok betartáa mellett kiemelkedőszinten kell a köúi forgalomban jáműzerelvéyt vezetnie 30 percen keresztü (Forgalmi vezeté a köúi forgalomban), melynek sorá a teljes vizsgaidőalatt a jelen vizsgaköetelméyekben meghatáozott manőerezéi feladatot sikeresen vére kell hajtania (Manőerezéi feladat):
  • cémegálá páhuzamosan az útest szééel – elindulá.

A vizsgabiztos a vizsgáóteljesíméyéek étéeléé é minőíéé a Minőíőlapon vézi. A vizsgabiztos hibavonallal jelöi az azonnali sikertelenséet nem okozóhibáan vérehajtott manőereket. A vizsgabiztos a vizsga eredméyekét „egfelelt” vagy „em felelt meg” minőíét ad.
 

Sikertelen a forgalmi vizsga, ha

a) a felvételiző az alábbi hibák valamelyikét elköveti:

 • közlekedési szabályt sért,
 • a KRESZ szerinti ellenőzést nem képes elvégezni,
 • veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz,
 • elindulás előt a féklevegő és fékezőyomást nem ellenőzi (légfék vagy levegőásegítés esetén),
 • az üzemi fék hatásosságának ellenőzését elmulasztja,
 • az irányjelzést vagy a körültekintést elmulasztja,
 • a tervezett haladási iránnyal ellentétes irányba a járműel több, mint 50 cm-t elgurul,
 • balesetveszélyes manőere miatt a vizsgabiztosnak be kell avatkoznia,
 • figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól,
 • a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a járműet (nem képes megtartani),
 • nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad,
 • rendszeresen kis követési távolságot tartva, zavarja az előte haladót,
 • sebessége megtévesztőaz elsőbségadás tekintetében,
 • egyenrangú útkeresztezőésbe úgy hajt be, hogy elsőbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni (fékkészenlét hiánya),
 • durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előt,
 • gyorshajtást, vagy relatív gyorshajtást követ el,
 • nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a járműet,
 • elveszti a járműfeletti uralmát,
 • a járműel felhajt a járdára (már egy kerékkel is),
 • nem biztonságosan kanyarodik, indokolatlanul benyomja a tengelykapcsoló pedált,
 • indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt,
 • a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre,
 • az útkeresztezőésben nem követi a forgalmi sávját,
 • elsőbségadási kötelezettségének nem tesz eleget,
 • a közlekedési helyzetet nem ismeri fel,
 • nem a közúti jelzéseknek megfelelőn közlekedik,
 • nem megfelelőn reagál a gyalogosok viselkedésére,
 • a forgalmi helyzetekrő nem tájékozódik, figyelmetlen,
 • rendszeresen akadályozza a forgalmat,
 • megtévesztőirányjelzést ad,
 • a megkülönböztetőjelzést használó járműet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelőn reagál,
 • rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen egyenletes lassításra,
 • a fék- és tengelykapcsoló pedált többször nem a megfelelősorrendben műödteti,
 • tartósfékkel felszerelt járműön nem, vagy helytelenül alkalmazza a tartósféket,
 • várakozás céljából történőmegálláskor a rögzítőfékkel nem rögzíti a járműet,
 • a menetíró készüléket nem tudja kezelni, vagy az adatrögzítőlapot (digitális menetíró esetén a kinyomatot) nem tudja értelmezni,
 • nem képes a feladat végrehajtására,

b) az a) pontban nem említett egyéb hibából – amelyeket a vizsgabiztos egyenként hibavonallal jelöl – ötnél többet követ el.
 

A vizsga ismeretanyaga

Megegyezik a „CE” kombinált kategóriás járművezető-képző tanfolyamok „Forgalmi vezetés” című vizsgatárgyának ismeretanyagával.