Szóbeli tételek kérdései

A vizsga közös ismeretanyaga KVBE és KVBA képesítés esetén:

Elméleti vizsgák kérdései:

1. Milyen tájékoztatást kell adni a vizsgázók részére a vizsga előtt?

2. Mikor hagyhatják el a vizsgatermet a vizsgázók a számítógépes vizsgán?

3. Mi alapján állapíthatja meg a vizsgabiztos a személyazonosságot a vizsgán (elfogadható igazolások, fénykép nélküli igazolvány, személyi igazolvány érvényessége)?

4. Melyek a különböző kategóriájú vizsga kérdéssorok kérdésszámai, pontszám megfelelési szintjei, kitöltésre fordítható idő?

5. Milyen formában kell tájékoztatni a vizsgázókat az elméleti vizsga eredményéről?

6. Milyen tájékoztatást ad a vizsgabiztos az elméleti vizsga végén?

7. A rendkívüli vizsgaeseményt hol, milyen formában kell rögzíteni?

8. Hogyan kell javítani a tévesen bejegyzett vizsgaeredményt (vizsgán, utólag)?

9. Milyen számítógépről tévesen bejegyzett eredmény javítható utólagosan?

10. Mikor kell megjelenni a vizsgabiztosnak és a vizsgarendezőnek a vizsga helyszínén?

11. Mikor kell a vizsgázónak megjelenni és mikor nem vehet részt késés miatt a vizsgán?

12. Milyen színű tollal kell kitölteni a vizsgajegyzőkönyvet, és milyen jelzésekkel kell az eredményt beírni?

13. Ki bocsátható vizsgára az elméleti vizsgán megjelentek közül?

14. Ki vehető fel utólagosan a vizsgajegyzőkönyvre?

15. Ki töltheti ki a vizsgajegyzőkönyvet? Ki hitelesítheti?

16. Mikor kell a vizsgázóval aláíratatni a vizsgajegyzőkönyvet számítógépes és a tesztlapos vizsgán?

17. Milyen terem fogadható el elméleti vizsgáztatásra számítógépes vizsgán?

18. Mi a teendője, ha a vizsgázó személyi adatai a vizsgajegyzőkönyvvel nem egyeznek meg (Pl.: két keresztnevű a vizsgázó, vagy férjhez ment, és személyigazolványt cserélt stb.)?

19. Milyen módon tudja biztosítani az elméleti vizsgák rendjét, és emellett a vizsgázók részére a kedvező légkört?

20. Kinek kell szóbeli vizsgát tenni, ki tehet számítógépes vizsga helyett szóbeli vizsgát és kinek az engedélyével?

21. Mit nevezünk rendkívüli eseménynek, és mi a teendő a vizsgán rendkívüli esemény előfordulásakor?

22. Kik tartózkodhatnak az elméleti vizsgán a vizsgateremben? Mikor kezdődik az elméleti vizsga?

23. Mi a vizsgabiztos teendője, ha a vizsgára jelentkező a vizsgajegyzőkönyvön nem szerepel?

24. Mondja el a beszólítás és ültetés rendjét! Mit kell ismertetni a vizsgabiztosnak a vizsga előtt számítógépes vizsgán?

25. Ismertesse, milyen formában történik a magyar nyelvet nem beszélők szóbeli vizsgája, ha nem áll rendelkezésre idegen nyelvű SZEV-es kérdéssor (közreműködők, kérdésfeltevés módja, értékelés rendje, eredményhirdetés)!

A vizsga ismeretanyaga KVBA képesítés esetén:

„AM”, „A1”, „A2”, „A” kategóriás gyakorlati vizsgák kérdései:

1. Ismertesse a motoros járműkezelési vizsgák tárgyi feltételeit!

2. Ismertesse a motoros forgalmi vizsgák tárgyi feltételeit!

3. Ismertesse a motoros vizsgáztatás résztvevőinek feladatát!

4. Ismertesse a motoros járműkezelési vizsgán a műszaki hiba esetén történő eljárást!

5. Ismertesse a vizsgázó teljesítményének értékelését!

6. Mit kell figyelembe venni a mozgáskorlátozott személy járműkezelési vizsgáján?

7. Miként jár el, ha a motoros forgalmi vizsgáztatás közben megszakad a kapcsolat az adóvevő-készülék hibája miatt?

8. Ismertesse a motoros forgalmi vizsga célját, feladatát!

9. Ismertesse a technikai kezelési és manőverezési feladatok végrehajtását és minősítését a motoros járműkezelési vizsgán!

10. Hány perc a különböző kategóriájú járműkezelési vizsgák időtartama?

11. Hogyan javítja az Ön által a vizsgaokmányokra tévesen bejegyzett eredményt?

12. Ismertesse a motorkerékpárok kötelező tartozékait!

13. Mikor értékeli a „biztonsági ellenőrzési” feladatokat? Milyen hibák elkövetése okoz elégtelen eredményt?

14. A vizsgabiztos figyelmen kívül hagyhatja-e a vizsgajegyzőkönyvi sorrendet a különböző vezetési vizsgákon?

15. Ismertesse, milyen esetekben függesztheti fel a vizsgázó vizsgáját, és az egész vizsgát a vizsgabiztos!

16. Ismertesse a motoros vizsgák szervezésének alapvető szabályait!

17. Ismertesse a vizsgabiztos feladatait a vizsgán meg nem jelenés és esetleges késések esetén!

18. Ismertesse a szakoktató feladatait a járműkezelési vizsgák során!

19. Ismertesse a vizsgabiztos teendőit, jogait és kötelezettségeit, ha a vizsgán rendkívüli esemény történik!

20. Ismertesse az „AM”, „A”, „A1”, „A2” kategóriás vizsgázók nyilatkozatával kapcsolatos vizsgabiztosi teendőket!

21. Ismertesse a személyazonosság megállapításával kapcsolatos vizsgabiztosi teendőket!

22. Ismertesse a szakoktató feladatait a forgalmi vizsgák során!

23. Ismertesse az oktatójárműre vonatkozó előírások ellenőrzését a vezetési vizsga alkalmával!

24. Hogyan történik a forgalmi vizsga értékelése és a Minősítő lap kitöltése?

25. Ismertesse a járműkezelési vizsga értékelésének szempontjait!

26. Ismertesse a vizsgabiztos ellenőrzési kötelezettségét az egyes vizsgák megkezdése előtt!

27. Ismertesse az összes motoros vizsgánál előírt életkori feltételeket!

„B” kategóriás gyakorlati vizsgák kérdései:

1. Ismertesse a vizsgajegyzőkönyv vezetésével és a vezetési kartonnal kapcsolatos vizsgabiztosi feladatokat a forgalmi vizsgán!

2. Ismertesse a vizsga menetét, a vizsga résztvevőinek feladatait a forgalmi vizsgán!

3. Ismertesse a vizsgabiztos teendőit a gyakorlati vizsgák személyi feltételeinek ellenőrzésekor, a vizsgázó személyazonosításának módját, eszközeit!

4. Ismertesse a „B” kategóriás forgalmi vizsga manőverezési feladatait!

5. Hogyan értékeli a forgalmi vizsgán azt, ha a vizsgázó az útvonal jelentős részén indokolatlanul lassan halad? Hogyan jelöli a minősítő lapon?

6. Ismertesse a manőverezési feladatok célját!

7. Hogyan értékeli a forgalmi vizsgán azt, ha a vizsgázó lassítás és körültekintés nélkül hajt be az egyenrangú útkereszteződésbe? Hogyan jelöli a minősítő lapon? (Más jármű nem érkezett a kereszteződéshez és az oktató nem avatkozott be.)

8. Ismertesse a forgalmi vizsga célját, feladatát, időtartamát!

9. Hogyan értékeli a forgalmi vizsgán azt, ha a vizsgázó az egyívű megforduláshoz megfelelő helyet választ ugyan, de a feladatot csak egy hátramenet közbeiktatásával tudja befejezni? (Szabálytalanságot a végrehajtás során nem követ el.)

10. Ismertesse a forgalmi vizsga feltételeit!

11. Ismertesse, mikor és hogyan fejeződhet be a forgalmi vizsga!

12. Hogyan értékeli a forgalmi vizsgán a parkolási feladatot? Milyen hibák esetén minősíti azt sikertelennek? Hogyan jelöli a minősítő lapon?

13. Ismertesse, milyen esetekben függesztheti fel a forgalmi vizsgát a vizsgabiztos!

14. Ismertesse a vizsga kötelező „biztonsági ellenőrzési” feladatait, azok helyes végrehajtási módját!

15. Hogyan értékeli a forgalmi vizsgán, ha elinduláskor a vizsgázó a kéziféket nem oldja, ezért a motor többször lefullad?  

16. Ismertesse a vizsgabiztos jogait és kötelezettségeit, ha a vizsgán rendkívüli esemény történik!

17. Mit tekint megtévesztő irányjelzésnek, és azt hogyan értékeli a forgalmi vizsgán?

18. Ismertesse az oktatójárműre vonatkozó előírások ellenőrzését a forgalmi vizsga alkalmával!

19. Ismertesse a forgalmi vizsgafeladatokat, a minősítés szempontjait!

20. Soroljon fel olyan rendkívülinek minősülő eseményeket, amikor a vizsgabiztos az egész vizsgát köteles felfüggeszteni!

21. Ismertesse mi a teendője, ha a vizsgázó ötödik alkalommal tesz sikertelen forgalmi vizsgát!

„C1” és „C” kategóriás gyakorlati vizsgák kérdései:

1. Ismertesse a vezetési vizsgák tárgyi feltételeit, azok ellenőrzését!

2. Ismertesse a rutin vizsga feladatait, azok célját és a vizsga időtartamát!

3. Ismertesse a menetíró készülék forgalmi vizsgán történő használatára vonatkozó előírásokat!

4. Hogyan javítja a vizsgaokmányokon az Ön által tévesen bejegyzett eredményt?

5. Ismertesse a vizsgázó elindulással kapcsolatos teendőit a forgalmi vizsgán!

6. Hogyan értékeli a forgalmi vizsgán azt, ha a vizsgázó a gyalogos-átkelőhely előtt hirtelen fékezéssel tesz eleget elsőbbségadási kötelezettségének?

7. Ismertesse a minősítő lapok szerkezeti felépítését, szerepét, alkalmazását a rutin és forgalmi vizsgákon!

8. A vizsgabiztosnak jogában áll-e figyelmen kívül hagyni a vizsgázók vizsgajegyzőkönyvi sorrendjét a különböző vezetési vizsgákon?

9. Hogyan értékeli a forgalmi vizsgán azt, ha a vizsgázó az adatrögzítő lapot nem tudja kitölteni?

10. Ismertesse a vizsgázóra, illetve oktatóra vonatkozó, a vizsgától való eltiltás szabályait!

11. A forgalmi vizsga végén, milyen esetben nem kéri a vizsgázótól az adatrögzítő lap kitöltését?

12. Ismertesse a térképolvasással kapcsolatos elvárásokat!

13. Ismertesse az oktatójárművekre vonatkozó előírások ellenőrzését a vezetési vizsgán!

14. Ismertesse, milyen sorrendben lehet végrehajtani a rutin vizsga feladatait!

15. Hogyan értékeli a forgalmi vizsgán azt, ha a vizsgázó jobbra kanyarodáskor a menetirány szerinti bal oldalt is igénybe veszi?

16. Ismertesse a menetíró készülékekre vonatkozó előírások ellenőrzését a forgalmi vizsgán!

17. Ismertesse a rutin vizsga résztvevőinek feladatait, jogait, kötelezettségeit!

18. Hogyan értékeli a forgalmi vizsgán azt, ha a vizsgázó kanyarodás közben teljesen benyomva tartja a tengelykapcsoló pedált?

19. Ismertesse azokat a vezetési vizsgán előforduló rendkívülinek minősített eseményeket, amikor a vizsgabiztos az egész vizsgát köteles felfüggeszteni!

20. Megtarthatja a forgalmi vizsgát, ha a vizsgára kiállított jármű menetíró készüléke nem működik, vagy nincs adatrögzítő lap? Mi a teendője ebben az esetben?

21. Hogyan értékeli a forgalmi vizsgán azt, ha a vizsgázó a fékberendezés működésének ellenőrzését elmulasztja?

22. Ismertesse a vezetési kartonnal és a vizsgajegyzőkönyv vezetésével kapcsolatos vizsgabiztosi feladatokat a forgalmi vizsgán!

23. Ismertesse a biztosító személy feladatát! Ki töltheti be a biztosító személy szerepét?

„D1” és „D” kategóriás gyakorlati vizsgák kérdései:

1. Ismertesse a „D1” és „D” kategóriás rutin vizsgák megtartásának személyi és tárgyi feltételeit!

2. Milyen szempontok alapján értékeli az autóbusz-megállóba való beállást? Mondjon sikertelen vizsgát okozó hibákat a feladat végrehajtásakor!

3. Ismertesse a „D1” és „D” kategóriás rutinvizsga résztvevőinek feladatait!

4. Mit ért megtévesztő irányjelzés alatt és hogyan értékeli azt?

5. Ismertesse a „D1” és „D” kategóriás oktatójárművekre vonatkozó előírásokat!

6. Ismertesse a forgalmi körülmények között elvégzendő feladatokat „D1” és „D” kategóriánként és azok értékelését!

7. Mi a biztosító személy feladata? Segíthet-e a vizsgázónak? Ki töltheti be a biztosító személy szerepét?

8. Hogyan értékeli, ha a vizsga során a vizsgázó az autóbusz-megállóba való beálláskor vagy lassításkor a visszatartó féket (retarder) nem a forgalmi és útviszonyoknak megfelelően kezeli, lassítása darabos?

9. Ismertesse a „D1” és „D” kategóriás rutinvizsga feladatait, azok célját és a vizsga időtartamát!

10. Milyen hibák esetén minősíti sikertelennek a forgalmi vizsgát „D1” és „D” kategóriáknál a „Lassítás, megállás” értékelésénél?

11. Ismertesse a „D1” és „D” kategóriás forgalmi vizsga résztvevőit, feladatait, jogait és kötelezettségeit (kapcsolt vizsga esetén is)!

12. Milyen hibák esetén minősíti sikertelennek a forgalmi vizsgát „D1” és „D” kategóriáknál a „Helyzetfelismerés, közúti jelzések figyelembe vétele, jelzés adása-észlelése” értékelésénél?

13. Hogyan történik a „D1” és „D” kategóriás rutinvizsga feladatainak értékelése és a Minősítő lap kitöltése?

14. Hogyan értékeli, ha a gyalogos-átkelőhelyet olyan sebességgel közelíti meg a vizsgázó az autóbusszal, hogy elsőbbségadási kötelezettségének hirtelen fékezéssel tesz eleget?

15. Ismertesse a „D1” és „D” kategóriás forgalmi vizsga feltételeit, célját, feladatát, időtartamát (kapcsolt vizsga esetén is)!

16. Hogyan értékeli, ha a „D” kategóriás vizsgán jobbra kanyarodáskor a menetirány szerinti bal oldalt is igénybe veszi a vizsgázó?

17. Ismertesse a vezetési kartonnal és a vizsgajegyzőkönyv vezetésével kapcsolatos vizsgabiztosi feladatokat!

18. Milyen hibák esetén minősíti sikertelennek a forgalmi vizsgát a „D1” és „D” kategóriáknál a „Nyomtartás, irányváltoztatás, kanyarodás” értékelésénél?

19. Milyen szempontokat vesz figyelembe a „D1” és „D” kategóriáknál az „Elindulás, gyorsítás” értékelésénél?

20. Ismertesse a forgalmi vizsgafeladatokat, a minősítés szempontjait, a menetíró készülék használatával kapcsolatos előírásokat!

21. Hogyan értékeli, ha a vizsgázó a haladási sebesség megválasztásakor nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően használja a visszatartó féket (retarder)?

22. Ismertesse a kapcsolt forgalmi vizsga menetét!

23. Milyen hibák esetén minősíti sikertelennek a forgalmi vizsgát „D1” és „D” kategóriáknál a „Haladási sebesség megválasztása” értékelésénél?

Kombinált kategóriás gyakorlati vizsgák kérdései:

1. Ismertesse a kombinált kategóriás rutin vizsgák megtartásának személyi és tárgyi feltételeit!

2. Milyen hibák esetén minősíti sikertelennek a forgalmi vizsgát a kombinált kategóriáknál a „Haladási sebesség megválasztása” értékelésénél?

3. Ismertesse a menetíró készülék használatát! Mondjon sikertelenséget okozó hibákat!

4. Ismertesse a „C1E”, „CE” kombinált kategóriás rutinvizsga résztvevőinek feladatait!

5. Milyen hibák esetén minősíti sikertelennek a forgalmi vizsgát a kombinált kategóriáknál a „Nyomtartás, irányváltoztatás, kanyarodás” értékelésénél?

6. Ismertesse a menetíró készülék használataival kapcsolatos elvárásokat!

7. Ismertesse a „BE”, „C1E”, „CE”, „D1E” és „DE” kombinált kategóriás oktatójármű-szerelvényekre vonatkozó előírásokat!

8. Hogyan értékeli, ha a „DE” kategóriás vizsgázó a haladási sebesség megválasztásakor nem a forgalmi viszonyoknak megfelelően használja a visszatartó féket (retarder)?

9. Ismertesse a térképolvasással kapcsolatos előírásokat!

10. Mi a biztosító személy feladata? Segíthet-e a vizsgázónak? Ki töltheti be a biztosító személy szerepét?

11. Hogyan értékeli, ha a „C1E”, „CE” és „DE” kombinált kategóriás vizsgán jobbra kanyarodáskor a menetirány szerinti bal oldalt is igénybe veszi a vizsgázó?

12. Ismertesse a „BE” kategóriás rutinvizsga feladatait, azok célját és a vizsga időtartamát!

13. Milyen hibák esetén minősíti sikertelennek a forgalmi vizsgát a kombinált kategóriáknál a „Helyzetfelismerés, közúti jelzések figyelembe vétele, jelzés adása-észlelése” értékelésénél?

14. Milyen esetben minősíti sikertelennek a forgalmi vizsgát a mentíró készülék kezelése miatt?

15. Ismertesse a „C1E”, „CE” és „DE” kategóriás rutinvizsga feladatait, azok célját és a vizsga időtartamát!

16. Milyen hibák esetén minősíti sikertelennek a forgalmi vizsgát a „C1E”, „CE”, „D1E”, „DE” kombinált kategóriáknál a „Lassítás, megállás” értékelésénél?

17. Hogyan értékeli, ha a gyalogos-átkelőhelyet olyan sebességgel közelíti meg a vizsgázó a járműszerelvénnyel, hogy elsőbbségadási kötelezettségének hirtelen fékezéssel tesz eleget?

18. Ismertesse a kombinált kategóriás forgalmi vizsga résztvevőit, feladatait, jogait és kötelezettségeit!

19. Ismertesse a forgalmi vizsgafeladatokat, a minősítés szempontjait, a menetíró készülék használatával kapcsolatos elvárásokat!

20. Ismertesse a vezetési kartonnal és a vizsgajegyzőkönyv vezetésével kapcsolatos vizsgabiztosi feladatokat!

21. Ismertesse a forgalmi körülmények között elvégzendő (rutin jellegű) feladatokat a „BE”, „C1E”, „CE”, „D1E” és” DE” kombinált kategóriákban és azok értékelését!

22. Ismertesse a menetíró készülék használatával kapcsolatos elvárásokat!

23. Hogyan történik a „C1E”, „CE” kombinált kategóriák rutinvizsga feladatainak értékelése és a Minősítő lap kitöltése?

24. Milyen szempontokat vesz figyelembe a kombinált kategóriáknál az „Elindulás, gyorsítás” értékelésénél a forgalmi vizsgán?

25. Ismertesse a forgalmi vizsgafeladatokat, a minősítés szempontjait, a menetíró készülék használatával kapcsolatos elvárásokat!

26. Ismertesse a kombinált kategóriás forgalmi vizsga feltételeit, célját, feladatát, időtartamát!

27. Mit ért megtévesztő irányjelzés alatt és hogyan értékeli azt?

28. Ismertesse a menetíró készülék használatával kapcsolatos elvárásokat!

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsgák kérdései:

1. Ismertesse a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgáztatásának tárgyi feltételeit!

2. Ismertesse a fékekre vonatkozó hatósági előírásokat (lassulás, fékút)!

3. Ismertesse a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgáztatás résztvevőinek faladatát!

4. Ismertesse a pótkocsi légfékberendezésének ellenőrzését!

5. Ismertesse a vizsgázó teljesítményének értékelését!

6. Ismertesse a légfékberendezés ellenőrzését!

7. Ismertesse a tantárgy tanításának célját és módszereit!

8. Ismertesse a kormányberendezés ellenőrzését!

9. Ismertesse a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgáztatásának folyamatát, módszereit!

10. Ismertesse a kerékcsere folyamatát!

11. Ismertesse a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgáztatásának célját, feladatát!

12. Ismertesse a világító- és jelzőberendezések ellenőrzését!

13. Ismertesse a vizsgajegyzőkönyv vezetésével, a tételekkel és a teremnaplóval kapcsolatos vizsgabiztosi feladatokat!

14. Ismertesse a tehergépkocsi, autóbusz, járműszerelvény kötelező tartozékait!

15. Ismertesse, milyen esetekben függesztheti fel a vizsgázó vizsgáját, és az egész vizsgát a vizsgabiztos!

16. Ismertesse a hidraulikus fékberendezés ellenőrzését!

17. Ismertesse a vizsgabiztos feladatait a vizsgán meg nem jelenés és esetleges késések esetén!

18. Ismertesse a gumiabroncs ellenőrzését!

19. Ismertesse a személyazonosság megállapításával kapcsolatos vizsgabiztosi teendőket!

20. Ismertesse a vezetőfülke billentésének menetét!